Διαχείριση έργων

Η «Διαχείριση Έργου», γνωστή στα Αγγλικά με τον όρο «Project Management», προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν στα «γιατί», «τι», «πώς», «ποιος», «πόσο κοστίζει» και «πότε»
ενός έργου (κατασκευαστικού, πληροφορικής, ανάπτυξης νέου προϊόντος κ.λπ.).

Έτσι, η διαχείριση έργου περιλαμβάνει:

  • τη συμπλήρωση των τεχνικών δελτίων
  • την ένταξη του έργου για χρηματοδότηση
  • τη διαχείριση των μελετών
  • την επιλογή των μεθόδων υλοποίησης
  • τις αναγκαίες εκτιμήσεις χρόνου και κόστους
  • το πρόγραμμα ποιότητας, το σχέδιο ασφάλειας και υγείας
  • τη διαχείριση των κινδύνων

αλλά και οποιαδήποτε άλλη οργανωτική ή ελεγκτική ενέργεια απαιτείται για τη σχεδίαση, υλοποίηση και λειτουργία του έργου σε όλη την ωφέλιμη «ζωή» του.

Η επιχείρησή μας εφαρμόζει κατάλληλα σχεδιασμένες διαδικασίες ελέγχου της παραγωγής που διασφαλίζουν την άρτια εκπόνηση των μελετών-κατασκευής και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τους πιο σύγχρονους κανόνες σχεδιασμού και διαχείρισης.

 

Πρωταρχικός στόχος της ΟΙΚΟΜΟΡΦΕΣ για κάθε έργο είναι ο επιτυχής συνδυασμός των επί μέρους στόχων κόστους, χρόνου και ποιότητας που είναι μεταξύ τους άρρηκτα συνδεδεμένοι και συχνά ανταγωνιστικοί. Παράλληλα στοχεύει στην αποδοτική και αποτελεσματική υλοποίηση των επί μέρους δραστηριοτήτων, έτσι ώστε το συνολικό έργο να εκτελείται στα πλαίσια των συμφωνημένων στόχων ποιότητας, χρόνου και κόστους προς όφελος κάθε έργου.

 

Η διαχείριση του έργου περιλαμβάνει λειτουργίες λήψης αποφάσεων, οργάνωσης, προγραμματισμού, προϋπολογισμού, συντονισμού της δράσης, επικοινωνίας και ελέγχου προκειμένου να επιτευχθούν οι συγκεκριμένοι στόχοι κάθε έργου που συμφωνούνται.

Η ΟΙΚΟΜΟΡΦΕΣ εφαρμόζει για το συντονισμό κάθε έργου διαδεδομένες μεθοδολογίες οργάνωσης και διαχείρισης (project management methodologies), διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης του ρίσκου υποβοηθούμενη από τη μεγάλη τεχνογνωσία των στελεχών της και των συνεργατών της. Οι μεθοδολογίες αυτές, σε συνεργασία με τις μεθοδολογίες ανάλυσης, σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών, δημιουργούν ένα στιβαρό μηχανισμό σωστού προγραμματισμού, υλοποίησης και ελέγχου της πορείας του έργου.