Οργάνωση

Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Σε όλα τα έργα μας ακολουθούνται πιστά, όλες οι διαδικασίες που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο ικανοποίησης των απαιτήσεων του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9002/94. Το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας αποτελείται από τις εξής ενότητες:
 • διοικητική δομή
 • θέματα διαχείρισης προσφορών και συμβάσεων, αγορών
 • αξιολόγηση προμηθευτών και υπεργολάβων
 • σύνταξη προγραμμάτων Ποιότητας Έργων
 • εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών
 • γενική παρακολούθηση του τεχνικού έργου
 • διαχείριση τυχόν προβλημάτων
 • διαχείριση παραπόνων που ενδέχεται να προκύψουν
Η τήρηση όλων των ποιοτικών προδιαγραφών και της αναγκαίας τεκμηρίωσης (έντυπα καταγραφής και ελέγχων, οδηγίες εργασίας κ.α) ακολουθείται για όλα τα έργα που αναλαμβάνουμε ανεξαρτήτως μεγέθους.

Κοστολογική Παρακολούθηση

Το σύστημα κοστολογικής αποτύπωσης και παρακολούθησης των έργων, αρχίζει με τη σύνταξη της οικονομικής προσφοράς (προκοστολόγηση) και ολοκληρώνεται με την απολογιστική αποτίμηση του έργου. Το σύστημα αυτό προβλέπει κωδικοποίηση των έργων και καθορισμό κέντρων κόστους με αντίστοιχο επιμερισμό αυτών σε κόστος υλικών και κόστος εργασίας.

Διοίκηση Έργων

Κατά την εκτέλεση του κατασκευαστικού έργου ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες που αφορούν στη Διοίκηση Έργου (Project Management). Το κόστος της διοίκησης έργου ενσωματώνεται στην τιμή της κατασκευής και δεν αντιμετωπίζεται ως ανεξάρτητη παροχή υπηρεσίας.

Ενέργειες διαχείρισης:

 • χρονικός προγραμματισμός
 • εκπόνηση διαγραμμάτων GANTΤ και PERT
 • εντοπισμός των κρίσιμων διαδρομών εκτέλεσης του έργου
 • διαχείριση μέσων και προσωπικού
 • επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού
Οι παραπάνω ενέργειες εμπεριέχουν και δράσεις , όπως, διαδικασίες λήψης οικοδομικών αδειών, αδειών λειτουργίας, αλλά και εγκρίσεις μελετών (π.χ. περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κυκλοφοριακών επιπτώσεων, πυρασφάλειας κλπ.) από τις σχετικές υπηρεσίες. Παράλληλα οι διαδικασίες περιλαμβάνουν τον έλεγχο κόστους και χρόνου από το στάδιο εκπόνησης των μελετών έως την ολοκλήρωση της κατασκευής. Οι απαιτήσεις που παρουσιάσθηκαν τα τελευταία χρόνια για οργανωμένη παρακολούθηση και διοίκηση των τεχνικών έργων οδήγησαν τη Διοίκηση της εταιρίας ΟΙΚΟΜΟΡΦΕΣ Ο.Ε. στη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής ώστε να είναι σε θέση σήμερα να αντιμετωπίσει σε επίπεδο project management και κατασκευής τα πλέον πολύπλοκα τεχνικά έργα. Η εμπειρία των τελευταίων χρόνων οδήγησαν την στη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής ώστε να είναι σε θέση σήμερα να αντιμετωπίσει σε επίπεδο project management και κατασκευής τα πλέον πολύπλοκα τεχνικά έργα. Η ίδρυση της εταιρείας από την ομάδα που δημιουργήθηκε, είχε και έχει σαν σκοπό της: Την Μελέτη και Κατασκευή Κτηρίων και Κατοικιών Υψηλής Ποιότητας και Άρτιας Αισθητικής, που βελτιώνουν το περιβάλλον και προάγουν το βιοτικό επίπεδο του ανθρώπου. Τα εφόδια της εταιρείας για την πραγματοποίηση του στόχου και την πρόοδό της αποτελούν: Ακεραιότητα και Υψηλό Ηθικό των Μελών της, άρτια και εγκαθιδρυμένη οργάνωση, υψηλή τεχνογνωσία, συνεχής εκπαίδευση και διαρκής ενημέρωση. Ο μελλοντικός στόχος της εταιρείας, είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων της και σε άλλους τομείς υποστήριξης των κατασκευών. Το όραμα μας είναι να υπάρχει συνεχής ανάπτυξη και πρόοδος της μητρικής εταιρείας, με γνώμονα πάντα: "τη βελτίωση του περιβάλλοντος και την προαγωγή του βιοτικού επιπέδου του ανθρώπου". Οι πραγματικά ενθουσιασμένοι πελάτες είναι η βασικότερη επιδίωξή μας. Αυτό ξεκινάει από την πρώτη γνωριμία, με την ζεστή και φιλική επικοινωνία, για να φτάσει μέχρι την ημέρα της παράδοσης, σεβόμενοι το γεγονός ότι οι αγοραστές ενός ακινήτου, συχνά επενδύουν τους κόπους μίας ζωής για την απόκτησή του. Οι ίδιοι οι πελάτες μας, άλλωστε, υποστηρίζουν πως από το ξεκίνημα της επικοινωνίας αλλά και στη συνέχεια κατά την υλοποίηση του έργου, η ΟΙΚΟΜΟΡΦΕΣ Ο.Ε. επιδεικνύει παραδειγματική φερεγγυότητα και αξιοπιστία. Επιπρόσθετα η συνεργασία αναφορικά με την επίλυση διαφόρων τεχνικών προβλημάτων πραγματοποιείται με εξαιρετικό τρόπο κατά τα λεγόμενα επενδυτών οι οποίοι επέλεξαν την εν λόγω εταιρεία. Ειλικρίνεια, συνέπεια, έμφαση στη λεπτομέρεια αλλά και εμπρόθεσμη παράδοση είναι γνωρίσματα τα οποία χαρακτηρίζουν τις δραστηριότητες μιας εταιρείας της οποίας οι ικανότητες, οι γνώσεις και η εμπειρία είναι στη διάθεση των πελατών μας.